1. เป็นการให้บริการรถเช่ารายวัน รวมคนขับ ไม่รวมน้ำมัน
  2. การคิดเวลา ข่วงเวลาให้บริการ 6.00 - 18.00 น. วันแรก ของการเดินทาง คิดเป็น 1 วัน ไม่ว่าออกเวลาใดก็ตาม วันเดินทางกลับ ต้องไม่เกิน 20.00 น. หากเกินเวลากำหนด คิด O.T. ชั่วโมงละ 200 บาท หากเกิน 24.00 น. คิดเป็นอีก 1 วัน
  3. ค่ามัดจำล่วงหน้าวันละ 500 บาท ส่วนที่เหลือจ่ายหลังจากเดินทางเสร็จสิ้น
  4. กรณียกเลิกการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง พร้อมแจ้งหมายเลขบัญชีในการโอนเงินคืน
  5. ห้ามเสพสิ่งเสพติด สุรา แอลกอฮอล์ ภายในรถโดยเด็ดขาด
  6. ห้ามนำสิ่งผิดกฏหมายมาไว้ในรถโดยเด็ดขาด หากพนักงานขับรถพบเห็น หรือสงสัยว่าจะมีสิ่งผิดกฏหมาย พนักงานขับรถจำเป็นต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้นโดยไม่มีเงื่อนไข
  7. พนักงานขับรถจะเน้นความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารในรถเป็นสำคัญ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเดินทางบางช่วงเวลา หรือบางเส้นทาง ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้โดยสาร
  8. การคิดค่าน้ำมันกรณีไม่สามารถเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันได้ทันเวลา พนักงานขับรถจะเข้าเติมน้ำมันจนเต็มก่อนเวลาปิด โดยจดเลขกิโลเมตรของรถไว้ เมื่อเสร็จสิ้นการเดินทาง คิดค่าน้ำมันเพิ่มเติมกิโลเมตรละ 3.50 บาท
  9. *** สงวนสิทธิ์การคืนมัดจำกรณีแจ้งยกเลิกการจองช้ากว่า 7 วัน ***

 

แนะนำที่เที่ยว